024 - 33454545
جهت بررسی امکان ارائه سرویس ADSL شرکت مخابرات ایران - منطقه زنجان در مراکز مخابراتی استان زنجان کافیست چهار رقم ابتدایی شماره تلفن خود را در فرم زیر وارد و بر روی کلید بررسی و مشاهده کلیک نمایید
024-
پیش شماره :

شهر :

مرکز مخابراتی :

18 بهمن 1393 22240
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025