024 - 33454545
تغییر کلمه رمز کاربران

تغییر کلمه رمز کاربران

کاربران محترم ADSL میتوانند جهت تغییر کلمه رمز خود به آدرس پنل کاربری ADSL مراجعه و نسبت به تغییر کلمه رمز اقدام نمایند ، لطفا در هنگام انتخاب کلمه رمز به موارد امنیتی جهت عدم سادگی کلمه رمز دقتن فرمایید همچنین پس از تغییر میبایست نسبت به تغییر کلمه رمز در تنظیمات مودم خود اقدام فرمایید

این شرکت نسبت به افزایش 25 درصد حجم اضافی بر روی سرویس های انتخابی مشترکین اقدام مینماید .
15 بهمن 1393 rhnetadmin 10618
27 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025